NSKK, NSFK - National Sozialistisches Kraftfahr...

NSKK, NSFK - National Sozialistisches Kraftfahr- / Fliegerkorps